Apa Itu Wahabi

Assalamu’alaikum,Orang-orang biasa menuduh “wahabi ” kepada setiap orang yang melanggar tradisi, kepercayaan dan bid’ah mereka, sekalipun kepercayaan-kepercayaan mereka itu rusak, bertentangan dengan Al-Qur’anul Karim dan hadits-hadits shahih. Mereka menentang dakwah kepada tauhid dan enggan berdo’a (memohon) hanya kepada Allah semata. Suatu kali, di depan seorang syaikh, penulis membacakan hadits riwayat Ibnu Abbas yang terdapat dalam kitab Al-Arba’in An-Nawawiyah. Hadits itu berbunyi: “Jika engkau memohon maka mohonlah kepada Allah, dan jika engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepa-da Allah.” (HR. At-Tirmidzi) 11.1 Musuh-musuh tauhid memberi gelar wahabi kepada setiap muwahhid (yang mengesakan Allah), nisbat kepada Muhammad bin Abdul Wahab, Jika mereka jujur, mestinya mereka mengatakan Muhammadi nisbat kepada namanya yaitu Muhammad. Betapapun begitu, ternyata Allah menghendaki nama wahabi sebagai nisbat kepada Al-Wahhab (Yang Maha Pemberi), yaitu salah satu dari nama-nama Allah yang paling baik (Asmaa’ul Husnaa). Jika shufi menisbatkan namanya kepada jama’ah yang memakai shuf (kain wol) maka sesungguhnya wahabi menisbatkan diri mereka dengan Al-Wahhab (Yang Maha Pemberi), yaitu Allah yang memberi-kan tauhid dan meneguhkannya untuk berdakwah kepada tauhid.Beliau dilahirkan di
kota ‘Uyainah, Nejed pada tahun 1115 H. Hafal Al-Qur’an sebelum berusia sepuluh tahun. Belajar kepada ayahandanya tentang fiqih Hambali, belajar hadits dan tafsir kepada para syaikh dari berbagai negeri, terutama di
kota Madinah. Beliau memahami tauhid dari Al-Kitab dan As-Sunnah. Perasaan beliau ter-sentak setelah menyaksikan apa yang terjadi di negerinya Nejed de-ngan negeri-negeri lainnya yang beliau kunjungi berupa kesyirikan, khurafat dan bid’ah. Demikian juga soal menyucikan dan mengkultus-kan kubur, suatu hal yang bertentangan dengan ajaran Islam yang benar. Ia mendengar banyak wanita di negerinya bertawassul dengan pohon kurma yang besar. Mereka berkata, “Wahai pohon kurma yang paling agung dan besar, aku menginginkan suami sebelum setahun ini.”
Di Hejaz, ia melihat pengkultusan kuburan para sahabat, keluarga Nabi (ahlul bait), serta kuburan Rasulullah , hal yang sesungguhnya tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah semata.
Di Madinah, ia mendengar permohonan tolong (istighaatsah) kepada Rasulullah , serta berdo’a (memohon) kepada selain Allah, hal yang sungguh bertentangan dengan Al-Qur’an dan sabda Rasulullah . Al-Qur’an menegaskan: “Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfa’at dan tidak (pula) memberi madharat kepadamu selain Allah, sebab jika kamu berbuat (yang demikian) itu, sesungguh-nya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zhalim.” (Yunus: 106)
Zhalim dalam ayat ini berarti syirik. Suatu kali, Rasulullah berkata kepada anak pamannya, Abdullah bin Abbas:
“Jika engkau memohon, mohonlah kepada Allah, dan jika eng-kau meminta pertolongan mintalah pertolongan kepada Allah.” (HR. At-Tirmidzi) 11.2
Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab menyeru kaumnya kepada tauhid dan berdo’a (memohon) kepada Allah ÓÈÍÇæç è ÊÙÇäé semata, sebab Dialah Yang Mahakuasa dan Yang Maha Menciptakan sedangkan selainNya adalah lemah dan tak kuasa menolak bahaya dari dirinya dan dari orang lain. Adapun mahabbah (cinta kepada orang-orang shalih), adalah dengan mengikuti amal shalihnya, tidak dengan menjadikannya sebagai perantara antara manusia dengan Allah, dan juga tidak menjadikannya sebagai tempat bermohon selain daripada Allah azza wa jalla.

Para ahli bid’ah menentang keras dakwah tauhid yang dibangun oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini tidak mengherankan, sebab musuh-musuh tauhid telah ada sejak zaman Rasulullah. Bahkan mereka merasa heran terhadap dakwah kepada tauhid. Allah ÓÈÍÇæç è ÊÙÇäé berfirman: “Mengapa ia menjadikan tuhan-tuhan itu Tuhan Yang Satu saja? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan.” (Shaad: 5)
Musuh-musuh syaikh memulai perbuatan kejinya dengan memerangi dan menyebarluaskan berita-berita bohong tentangnya. Bahkan mereka bersekongkol untuk membunuhnya dengan maksud agar dak-wahnya terputus dan tak berkelanjutan. Tetapi Allah ÓÈÍÇæç è ÊÙÇäé menjaganya dan memberinya penolong, sehingga dakwah tauhid terbesar luas di

Hejaz, dan di negara-negara Islam lainnya.
Meskipun demikian, hingga saat ini, masih ada pula sebagian manusia yang menyebarluaskan berita-berita bohong. Misalnya mereka mengatakan, dia (Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab) adalah pembuat madzhab yang kelima, padahal dia adalah seorang penganut madzhab Hambali. Sebagian mereka mengatakan, orang-orang wahabi tidak mencintai Rasulullah serta tidak bershalawat atasnya. Mereka anti bacaan shalawat.
Padahal kenyataannya, Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab telah menulis kitab “Mukhtashar Siiratur Rasuul”. Kitab ini bukti sejarah atas kecintaan Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab kepada Rasulullah. Mereka mengada-adakan berbagai cerita dusta tentang Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab, suatu hal yang karenanya mereka bakal dihisab pada hari Kiamat. Seandainya mereka mau mempelajari kitab-kitab beliau dengan penuh kesadaran, niscaya mereka akan menemukan Al-Qur’an, hadits dan ucapan sahabat sebagai rujukannya. Seseorang yang dapat dipercaya memberitahukan kepada penulis, bahwa ada salah seorang ulama yang memperingatkan dalam penga-jian-pengajiannya dari ajaran wahabi. Suatu hari, salah seorang dari hadirin memberinya sebuah kitab karangan Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab. Sebelum diberikan, ia hilangkan terlebih dahulu nama pengarangnya. Ulama itu membaca kitab tersebut dan amat kagum dengan kandungannya. Setelah mengetahui siapa penulis buku yang dibaca, mulailah ia memuji Muhammad bin Abdul Wahab. Tanduk Syetan Dari NejedYa Allah, berilah keberkahan kepada kami di negeri Syam, dan di negeri Yaman. Mereka berkata, ‘Dan di negeri Nejed.’ Rasulullah berkata, ‘Di sana banyak terjadi berbagai kegoncangan dan fitnah, dan di sana (tempat) munculnya para pengikut setan.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)
Ibnu Hajar Al-‘Asqalani dan ulama lainnya menyebutkan, yang dimaksud Nejed dalam hadits di atas adalah Nejed Iraq. Hal itu terbukti dengan banyaknya fitnah yang terjadi di sana. Kota yang juga di situ Al-Husain bin Ali radhiallaahu anhu dibunuh. Hal ini berbeda dengan anggapan sebagian orang, bahwa yang dimaksud dengan Nejed adalah Hejaz, kota yang tidak pernah tampak di dalamnya fitnah sebagaimana yang terjadi di Iraq. Bahkan sebaliknya, yang tampak di Nejed Hejaz adalah tauhid, yang karenanya Allah ÓÈÍÇæç è ÊÙÇäé menciptakan alam, dan karenanya pula Allah mengutus para rasul.
Bahwa Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab adalah salah se-orang mujaddid (pembaharu) abad dua belas Hijriyah. Mereka menu-lis buku-buku tentang beliau. Di antara para pengarang yang menulis buku tentang Syaikh adalah Syaikh Ali Thanthawi. Beliau menulis buku tentang Tokoh-tokoh Sejarah”, di antara mereka terdapat Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab dan Ahmad bin ‘Irfan. Dalam buku tersebut beliau menyebutkan, akidah tauhid sampai ke
India dan negeri-negeri lainnya melalui jama’ah haji dari kaum muslimin yang terpengaruh dakwah tauhid di
kota Makkah. Karena itu, kompeni Inggris yang menjajah
India ketika itu, bersama-sama dengan musuh-musuh Islam memerangi akidah tauhid tersebut. Hal itu dilakukan karena mereka mengetahui bahwa akidah tauhid akan menyatukan umat Islam dalam melawan mereka. Selanjutnya mereka mengomando kepada kaum Murtaziqah agar mencemarkan nama baik dakwah kepada tauhid. Maka mereka pun menuduh setiap muwahhid yang menyeru kepada tauhid dengan kata wahabi. Kata itu mereka maksudkan sebagai padanan dari tukang bid’ah, sehingga memalingkan umat Islam dari akidah tauhid yang menyeru agar umat manusia berdo’a hanya semata-mata kepada Allah Subahanahu wa ta’ala. Orang-orang bodoh itu tidak mengetahui bahwa kata wahabi adalah nisbat kepada Al-Wahhaab (yang Maha Pemberi), yaitu salah satu dari Nama-nama Allah yang paling baik (Asma’ul Husna) yang memberikan kepadanya tauhid dan menjanjikannya masuk Surga. Wallaahu a’lam 

93 Comments

 1. mnarik! terima kasih!
  jazakallah!

 2. tolong di jelaskan mendetail lagi

 3. Hehehe bukankan dulu itu Wahab-i itu yang bersama sama dengan inggris membunuhi keluarga kerajaan Rashidi ???? tulung dijawab dengan jujurrr ???? dan sekarang terbukti bahwa wahab-i itu adalah sekutu terdekat amerika ??? hahaha wah wah hebat benar pengKULTUSAN atas si wahab-i itu ……. lihat dan bacalah risalah diatas !!!! Bahkan Imam Malik dan Syafii maupun Hanbal sama sekali tidak pernah mengkultuskan dirinya seperti si wahab-i ini hehehehe Najeeeeddd !!!! Telah ditunjuk oleh Rasulullah ke arah timur dari Hijaz !!! Apakah itu di Iraq!!!???? tidak sama sekali tidak ada tempat lain di Najed Hejaz yang berada ditimur Makkah – Madinah !!!

  • bagus sekali comentnya…….

  • Mohon dibaca ulang artikelnya Mas…
   Skalian minta bantuan guru bahasa buat jelasin maksudnya, baru ngasih komen yoo
   Heheheh

 4. Inggria mengompori semangat Ashobiah…. Wahabi menyambutnya.. Jadilah negara kerajaan saudi 😛

  Walaupun harus memisahkan diri dari kesatuan kaum muslimin. NaudZubillah.

  Emang kayaknya sih sekarang sekutu terdekat untuk “memerangi” kaum muslimin bukan hanya Israel yang yahudi laknatullah itu.. Tapi juga orang orang Islam yang menggunakan simbol simbol Islam dan gemar memelihara sunah (katanya), tapi menolak sunah sunah fi’liyah yang lain.

  Udah ah.. capek ngurusin mereka, mendingan ngurusin yang lain. Bro.. dapat dana dari mana sih bisa ngebagi buku sebanyak itu ?? Amerika? Saudi?? Bro… inget ya.. Kerajaan Saudi gak akan pernah ridho dengan munculnya kesatuan ummat. Soalnya “aset-aset” keluarga saudi akan di “take offer” ama kaum muslimin yang memang seharusnya memiliki aset itu. Katanya menolak politik.. kok malah di politiki ama orang orang asing.

 5. Assalamualaikum…..saya nak bagitahu sedikit sahaja…wahabi mempercayai kebenaran al-Quran dan assunnah serta mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran dan Asunnah tetapi mengapa wahabi tidak mempercayai Qiyas, dan ijmak ulama?????
  Kenapa wahabi tidak membaca doa selepas solat??? bukan itu satu perbuatan yang sombong di sisi Allah….jelas wahabi menyimpang daripada ajaran islam yang sebenar….teruk…

  • AJIBBB

  • Siapa bilang org Wahabi tdk berdo’a sesudah shalat,jelas do’a dong,hanya saja tdk dijaharkan,dan berdo’a itu terserah masing 2 sesuai dgn apa yg diminta kpd Allah SWT. Tidak ada dalil dari Nabi SAW utk berdo’a rame2,karena keinginan setiap org tidak sama,memangnya apa yg kita minta hrs diucapkan keras2,Allah tdk tuli kok. Buktinya bacaan shalat itu semua berisi DO’A tetapi gak dibaca keras2 tuh. Jangan terlalu sentimen pada Wahabi.

 6. ohhh ohh ohhh
  saya baru tahu ada golongan wahabi
  hehehehe
  aku kemana aja ya selama ini.. hehehe
  ok thanks ya……..

 7. Semoga Allah merahmati Muhammad bin Abdul Wahhab dan kita semua, dan membebaskan kita dari kesyirikan.

  • setuju banget abdullah bin abdul wahab adalah orang yang menentang kesyrikan kaya meminta2 doa ke kuburasn kok malah di fitnah yak….ckckckckc

  • Tidak ada kaum muslimin yang berkeyakinan kuburan sebagai dzat yang mengabulkan doa. Mereka kaum muslimin hanya berwasilah kepada para kekasih Allah : nabi, wali & sholihin yang masih hidup maupun yang sudah wafat.
   Ini menjadi bagian dari adab dalam berdoa pada Allah, sebagaimana diajarkan nabi SAW, shahabat Umar, Abu ayub al Anshari, dll, juga disepakati para ulama dari kalangan Maliki, Hanafi, Syafi’i & Hambali. serta ulama salaf setelahnya seperti : al hafizh ibnu Hajar, As-Suyuthi, al imam al Buhuti al Hambali, dll.
   Karana si Wahabi aja yang lebay sampe anggep jamaah muslimin syirik, minta sama kuburan dan ujungnya si Wahabi ini membuat bidah sesat dengan menghancurkan kuburan dan satu masa pernah membantai ulama.
   Mari kita junjung & hormati perbedaan pendapat dan mencontoh konsep ikhtilaf – sepakat untuk berbeda – sebagaimana dicontohkan para ulama mujtahidin.
   Banyak yang lebih penting bagi umat daripada sekedar membahas sepak terjang si Wahabi ini.

  • assalamu alaikum sy sangat sedih dgn kementar orang2 anti tauhid /anti orang2 yg meng esakan allah swt alias memusuhi org yg mengatakan tuhan yg berhak disembah hanya satu yaitu allah swt,dialah yg mengatur alam semesta,dialah arrazzaq yg maha pemberi rizqi,yg maha kuasa atas segala sesuatu,yg hidup selam2nya dan tdk mati,yg maha mengetahui segala sesuatu yg lahir ataupun yg tersemunyi dan tdk ada yg bersekutu dgnnya. dan dialah yg menghisab atau yg menghitung sgl perbutan baik dan buruk kita dan megetahui siapa2 yg menyekutukan dia dgn makhluk ciptaannya.semoga allah swt selalu menunjukkan kita kejalan yg org org2 yg yg diredhai allah swt dan bukan kejalan org yg tersesat dan bukan pula jln org2 dimurkai allah swt.ya allah tuhan kami tunjukanlah kami dan kaum muslilimin dimana saja berada kekidah yg benar yg sesuai dgn kitabmu alqur,a dan sunnah rasul yg benar dan kuat dan bukanlah sunnah atau hadits2 yg dhaif/yg lemah.amiin ya mujiibassaailiin!

   • maaf ada kesalahan ketik yaitu keaqidah yg benar atau keyakinan yg benar.dan kalau ada yg salah,sy siap dikereksi .sbb kita manusia tdk luput dari sipat lupa dan salah.

 8. Sememangnya kesesatan akhir zaman semakin berleluasa
  umat islam semakin hari makin berpecah belah
  banyak pemimpin islam boneka,hasil dari dakyah barat!
  hari kiamat makin jelas kedatangannya,namun ape yang dapat dilakukan hanyalah melihat dan membiarkan sahaja!Semangat nasionalisme menjerat sesama muslim!
  Semangatpersaudaraan islam semakin kelam dan terhakis di setiap sanubari islam.Islam sesama islam saling menentang dan menjatuhkan,keruntuhan umatnya semakin jelas!misi barat kian gemilang
  Umat islam terlena dalam khayalan dunia moden tanpa sempadan ciptaan barat…memang bukan semua yang datang dari barat itu buruk tetapi seringkali ia datang disertai dengan agenda jahat yang berselindung di balik misi tertentu!
  Islam hanya pada nama dan negara,semangatnya telah lama mati
  segalanya yang buruk hanya untuk islam…Islam itu miskin,pengganas,melarat,mundur…islam hanya diamalkan dalam tradisi sahaja,gaya hidup islam telah lama terhapus…Umat islam sendiri tidak mengiktiraf undang-undang Allah,penerapan islam semakin kabur terutama pada generasi muda hari ini…barat berjaya dalam misi menjajah aqidah islamiyah penganutnya
  Islam hari ini dilalaikan dengan semangat Nasionalisme dan Petriotisme sekaligus menolak Persaudaraan dalam umat Islam!sedangkan umat islam berada di setiap pelusok dunia..kemanakah perpaduan Islam yang sebenarnya,Islam bermusuh semasa islam….. Allah tidak mungkin mengirimkan Tentera Ababil bagi membantu kita…perpaduan itu membawa kedamaian,Islam itu keselamatan…. Janganlah kamu menjual agama kamu…peliharalah dirimu dari kesesatan Akhir Zaman!

  • Wah ini mah Hizbut Tahrir yang ingin berpolitik, bikin partai saja, lah. I love muwahhid but I pikir2 dulu Hizbut Tahrir

 9. Salam,

  Setahu saya Wahab itu tukang pijat di dekat tempat saya. Sudah almarhum sih. Panggilannya mbah Wahab. Yang jelas,, mbah Wahab itu pinter ngurut,, alias bikin semua urut. Kalo Wahab yang disembah-sembah orang Salafi itu pinternya ngobrak-abrik Islam,, jadi berantakan. Jadi kalo saya mendingan nginget-inget mbah Wahab tukang pijet daripada Si Wahab perusak umat di Saudi sana.

  • Kalo ditempat ane tukang bangunan bro,, 😀

 10. menurut saya entah itu wahabi atau yang lain nya, asalkan ajarannya benar benar kembali kepada kebenaran al qur’an dan al hadist dan berbentuk jama’ah islamiyah,itulah yang disebut sebagai agama islam yang haq…semoga alloh memberi hidayah nya kepada saudara saudara ku se iman yang sekarang ini masih mengerjakan bid’ah.khurofat,tahayul…amin

 11. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua, syarat diterimanya ibadah scr garis besar ada 2 : 1.ikhlas/ridho lilahita’ala 2.mengikuti yang dicontohkan/di ajarkan rasullulah saw. saya,belum tau benar apa wahabi? dan belum tau benar, perbuatan apa yang di anggap bid’ah,,dan perbuatan apa yang bisa masuk kepada bid’ah / batasan bid’ah. apa pun golongan nya selama bertauhid, menjadikan allah tuhan yang esa dan muhammad saw utusan allah, al-qur’an dan hadist sebagai hukum..di tambah qiyas dan ij’ma yang mendukung kebenaran al-quran dan hadist.adalah benar!. dan percaya lah, bahwa yang paling sempurna ibadah nya kepada allah,yang paling mengerti hukum-hukum islam adalah manusia yang paling mulia rasul allah. maka,cukup lah allah sbg tuhan dan muhammad saw sbg rasul…tidak perlu menambah-nambah sesuatu yang tidak perlu dalam ibadah yang akhirnya malah merusak ibadah itu sendiri. thx

 12. wahabi ajarannya terlalu tektual. Landasanj hujah dengan melarang tawasul didasarkan pada cerita pohon korma. padahal tidal semua orang tawasul seperti itu. bahkan banyak tawasul melalui keluarga nabi. bukankah kita setiap sholat itu tawasul dengan mendoakan keluarga nabi? tampaknya ada hal yang disembunyikan dan pekat dengan nuansa politiknya untuk membendung salah satu ajaran yaitu syiah. saya tidak membela syi’ah tapi hal tersebut dapat juga ajaran wahabi digunakan untuk membentengi strategi politiknya kerajaan saudi yang memang ditopang dengan ajaran wahabi. Jadi wahabi ya saudi. Kerajaan saudi pasti akan habis-habisan mempertahankan ajaran wahabi berkaitan dengan pamor kekuasaannya. bila wahabi hancur saudi juga kena getahnya.

 13. Pokok ajaran Muhammad bin Abdul Wahhab

  Sosok Muhammad bin Abdul Wahhab menjadi pelopor gerakan ishlah (reformasi). Sosok beliau muncul menjelang masa-masa kemunduran dan kebekuan berpikir pemikiran dunia Islam, yaitu sekitar 3 abad yang lampau atau tepatnya pada abad ke-12 hijriyah. Dakwah ini menyerukan agar aqidah Islam dikembalikan kepada pemurnian arti tauhid dari syirik dengan segala manifestasinya.

  Sementara fenomena umat saat itu sungguh memilukan. Mereka telah menjadikan kuburan menjadi tempat pemujaan dan meminta kepada selain Allah. Kemusyrikan telah merajalela dan merata di hampir semua penjuru negeri. Bid`ah, khurafat dan takhayyul menjadi makanan sehari-hari. Dukun berkeliaran ke sana ke mari, ramalan-ramalan dari syetan sangat digemari, sihir menjadi aktifitas umat, ilmu ghaib seolah menjadi alternatif untuk menyelesaikan berbagai persoalan dalam kehidupan umat Islam.

  Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab saat itu bangkit mengajak dunia Islam untuk sadar atas kebobrokan aqidah ini. Beliau menulis beberapa risalah untuk menyadarkan masyarakat dari kesalahannya. Salah satunya adalah kitabut-tauhid, yang hingga kini masih menjadi rujukan banyak ulama di bidang aqidah.

  Dakwah Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab ini kemudian melahirkan gerakan umat yang aktif menumpas segala bentuk khurafat, syirik, bid`ah dan beragam hal yang menyeleweng dari ajaran Islam yang asli. Mereka melarang membangun bangunan di atas kuburan, juga mengharamkan untuk menyelimuti kuburan atau memasang lampu di dalamnya. Mereka juga melarang orang meminta kepada kuburan, orang yang sudah mati, dukun, peramal, tukang sihir dan tukang teluh. Mereka juga melarang tawassul dengan menyebut nama orang shaleh seperti kalimat bi jaahirrasul atau keramatnya syeikh Fulan dan Fulan.

  Dakwah beliau lebih tepat dikatakan sebagai dakwah salafiyah. Dakwah ini telah membangun umat Islam di bidang aqidah yang telah lama jumud (beku) akibat kemunduran aqidah umat. Dakwah beliau sangat memperhatikan pengajaran dan pendidikan umum serta merangsang para ulama dan tokoh untuk kembali membuka literatur kepada buku induk dan maraji` yang mu`tabar, sebelum menerima sebuah pemikiran.

  Sebenarnya mereka tidak pernah mengharamkan taqlid, namun meminta agar umat ini mau lebih jauh meneliti dan merujuk kembali kepada nash-nash dan dalil dari Kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW serta pendapat para ulama salafus shalih.

  Di antara tokokh ulama salaf yang paling sering mereka jadikan rujukan adalah:

  a. Imam Ahmad ibn Hanbal (164-241 H)
  b. Ibnu Taimiyah (661-728 H)
  c. Muhammad Ibnul Qayyim Al-Jauziyah (6691-751H)

  Oleh banyak kalangan, gerakan ini dianggap sebagai pelopor kebangkitan pemikiran di dunia Islam, antara lain gerakan Mahdiyah, Sanusiyah, Pan Islamisme-nya Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh di Mesir dan gerakan lainnya di benua India. Paling tidak, masa hidup Muhammad bin Adbul Wahhab lebih dahulu dari mereka semua. Dalam penjulukan yang kurang tepat, gerakan ini sering dijuluki dengan wahabi. Namun istilah ini tidak pernah diterima oleh mereka yang ikut mengembangkan dakwah salafiyah.

  Demikian sekelumit tentang gerakan Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Maka dengan demikian, sesungguhnya dakwah ini juga dakwah ahlisunnah wal jamaah. Sebab tetap berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW dan juga para jamaah (shahabat ridhwanullahi ‘alaihim).

  Para pendiri dakwah ini umunya bermazhab fiqih dengan mazhab Al-Hanabilah, jadi tidak benar kalau dikatakan mereka anti mazhab. Namun memang mereka tidak selalu terikat dengan mazhab tersebut dalam fatwa-fatwanya. Terutama bila mereka menemukan dalil yang lebih rajih. Oleh karena itu dakwah merka sering disebut La Mazhabiyyah, namun sebenarnya lebih kepada masalah ushul, sedangkan masalah furu`nya, mereka tetap pada mazhab Al-Hanabilah.

  Dakwah ini jelas-jelas sebuah dakwah ahlisunnah wal jamaah serta berpegang teguh dengannya. Mereka menyeru kepada pemurnian tauhid dengan menuntut umat agar mengembalikan kepada apa yang dipahami oleh umat Islam generasi pertama.

  Sedangkan bila dikatakan bahwa dakwah ini mengharamkan ziarah kubur, sebenarnya tidak juga. Sebab mereka pun mengakui bahwa ziarah kubur itu ada masyru’iyahnya dari syariat Islam.

  Dahulu Aku (Rasulullah SAW) melarang kalian ziarah kubur, namun sekarang silahkan berziarah kubur. (HR Muslim dan merupakan hadits Shahih dan terdapat dalam syarah imam Nawawi)

  Hanya saja mereka agak lebih berhati-hati, agar jangan sampai niat ziarah yang baik itu dirusak dengan praktek-praktek yang diharamkan. Seperti meminta doa dari ahli kubur, meminta keberkahan, minta diselamatkan, minta dilindungi, minta jodoh, rizqi dan sebagainya. Sebenarnya praktek seperti inilah yang mereka takutkan. Dan memang praktek seperti ini tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Sebab tempat meminta itu hanya kepada Allah SWT saja, bukan kepada kuburan.

  Wallahu a’lam bish-shawab, Wassalamu ‘alaikum warahmatullahi wa barakatuh
  Ahmad Sarwat, Lc

  Sumber: http://www.eramuslim.com/ks/us/59/21172,1,v.html

 14. Tanggapan Sdr Ahmad Sarwat,lc sangat bagus.
  komentar singkat saya,
  Semangat kita kaum muslimin, apapun aliran dan mazhabnya harus menjurus ke persatuan ummat, berprasangka baik – mencari titik temu – bukan perpecahan dan mudah dipecah belah oleh pihak2 lain Spt yang terjadi di Irak saat ini,membuat musuh2 Islam bersorak gembira.Rasul bersabda : Perbedaan Pendapat diantara umatku adalah rahmat.
  Spt kita ketahui bahwa dlm Agama non Islam sendiri terdapat perbedaan2 besar, namun mereka bersatu.
  Setahu saya, kita seringkali terjebak oleh kesalahan oknum (orang perorang) bukan Ajaran aslinya, kita harus merujuk pada pendapat Ulama Mazhab yg dianutnya (Syafi’i – Maliki – Hanafi – Hambali – Ja’fari) apakah mengajarkan hal itu.
  Wallahu A’lam

  • Koreksi! Tidak ada itu madzhab JA’FARI,ini cara2 org syi’ah ingin mendompleng ajaran sesatnya bergabung dgn madzhab Ahlul Sunnah waljama’ah. Yang benar adalah ajaran Islam yg berdasar pada Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.

 15. semua permasalahan harus ditanggapi dengan pikiran yang jernih, dan selalu meminta petunjuk dari Allah azza wajalla. dan hanya orang orang yang diberikan ilmu yang bisa membedakan antara jalan yang benar dan jalan yang sesat.

  Ahlus sunnah wal jamaah salafi adalah sebuah jalan yang terang benderang seperti malam bagai siangnya yang tak perlu takut untuk melangkah sendirian meskipun kebanyakan kaum muslimin terjebak kedalam pemahaman sesat kelompoknya masing-masing.karena memang hanya sedikit umat ini yang mau bersukur.

  Mr Bamb.

 16. salam bagi semua, sebelumnya saya minta maaf, karena bukan ahli tentang agama,tetapi harapan saya tulisan saya jadi bahan perenungan bagi semua pencari tuhan, saya bapak dari dua anak, hidup saya cukup bahagia beserta anak istri saya,hanya yang agak membedakan saya dengan anda semua adalah SAYA SEORANG HOMO, yang mencoba menafikan diri…( dengan norma manusia ..bahwa seseorang laki laki harus menikah dgn perempuan ), dulu saya pernah menghujat-NYA, karena keadaan saya tidak seperti orang lain, dan berusaha sekuat tenaga untuk menjadi lelaki sejati (…?), namun ternyata aku tersungkur dalam penyesalan yg sangat dalam, kenapa aku tidak menerima takdirmu ya…Allah, hujatanku Kepada-NYA, dibalas dengan karunia yang tiada terhingga, saya hanya bisa menangis dalam kesendirian, ternyata selama ini DIA mengajariku tentang makna hidup, saya sangat mengerti betul apa arti RAHMAN RAHHIM, ya…DIA memang benar benar yang maha pengasih dan penyayang bagi setiap umatnya ( DIA bagaikan orang tua yang akan tetap mengasihi anaknya ),tak terkecuali saya,dalam kitab Quran dilaknat karena homo identik dgn iblis, saya hanya menceritakan apa adanya, DIA memberikan kelebihan pada saya, tentang hikmah, pengetahuan, dan keahlian tanpa saya perlu belajar dari orang lain…( mirip para kaum sufi ya…?), karena saya sangat yakin bahwa DIA akan memberikan petunjuk pada siapapun yang meminta,seperti IA mengajarkan Adam nama nama benda, Dia yang MAHA ATAS SEGALANYA, dan saya adalah bukan apa apa, bagaikan sebutir pasir di tengah jagad raya, saya tidak bisa melaksanakan sholat seperti apa yang diajarkan nabi Muhammad,..bagaimana mungkin saya bisa berdiri ditengah tengah lelaki yang membuat saya berpikiran kotor, dan saya juga tidak mungkin melaksanakan ibadah haji…( mungkin anda bisa memikirkannya sendiri…), saya hanya bisa menangis menyebut namaNYA setiap saat yang saya punya, saya hanya bisa menumbalkan diri saya beserta keluarga ( keluarga saya tidak mengetahui sedikitpun tentang ini ), namun saya tak patut disamakan dengan IBRAHIM yang memang manusia pilihan-NYA, saya hanya seonggok najis yang mengharapkan keridhoanNYA untuk Kembali KEPADANYA, saya seharusnya sudah cukup gembira jika saya ditenpatkan di kolong nerakaNYA, tempat para iblis membuang hajatnya (mungkin..),toh neraka juga adalah arsy-NYA, ( dia meliputi segalanya),karena didunia ini saya hanya mampu menyebut namaNYA saja, saya hanya minta petunjuk dariNYa, saya benar benar mengagungkan-Nya, karena ia MEMANG YANG MAHA AGUNG, banyak kejadian kejadian yang menurut saya sedikit aneh yg saya alami(bukan sesuatu yang gaib),bamun itu semakin membuat saya pasrah kepadanya secara total, pesan saya kepada semuanya kenapa kita selalu mengatakan sesat pada yang lain padahal DIA yang memberikan rahmat kepada setiap mahluknya, dan lagipun semuanya akan berpulang kepadanya tanpa terkecuali,.. lewat jalan manapun toh pasti semua kembali Kepadanya, jadi apa artinya sesat, kalaulah yang benar masuk surga (jgn jgn anda hanya ingin masuk surga-NYA…?)dan yang sesat masuk neraka…dan apakah bukan kuasanya bila DIA ingin menggulung surga dan nerakanya, DIA yang maha KUASA dan MAHA BERKEHENDAK, kita diberi kesempatan untuk menikmati dunia ini sebaiknya digunakan untuk mengasihi sesama mahluk-NYA, kenapa harus menhujat satu sama lainnya( tapi emang hanya di dunia kita bisa mencela dan menghujat ) karena ketika kita memasuki tahap kehidupan lainnya kita hanya bisa menyesali tindakan kita di dunia, kita tidak bisa memohon bantuan ataupun memberi bantuan kita akan benar benar merasa sendiri, tak ada adik kakak yah ibu atau teman, dari sinilah saya mengajak anda semua merenungkannya, anda boleh menghujat saya tentang kehomoan saya, tapi ibarat orang cacat saya hanya bisa melakoni panggung kehidupan ini dengan pasrah diri kepadanya (bukankah ia menciptakan sesuatunya dengan ukuran ukuran tertntu dan sangat sempurna)…..ini alamat saya jika anda ingin berbagi pengalaman dalam pencarian rahmatNYA, taupun yang ingin mencela memaki saya, monggo…saya ihklas menerimanya..zu2pri@yahoo.com

 17. Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahab mendapat perlindungan drp Ibn Saud setelah diusir dari Uyainah. Beliau berada di bawah pemerintahan Ibn Saud semasa Ibn Saud menentang Al Rasyid bagi menakluki kembali wilayah-wilayah yg dahulunya dipunyai oleh nenek moyang keluarga Saud.
  *Abdul Aziz (Ibn Saud) berazam menegakkan kembali negara Saudi dan membela maruah keluarganya. Baginda juga ingin menyatupadukan bangsa Arab agar mereka menjadi satu bangsa yg kuat dan merdeka dan mampu untuk memperjuangkan tuntutan Islam.
  Ibn Rasyid pula dikatakan zalim di dalam pemerintahannya.
  Kerajaan Inggeris mengambil kesempatan pada masa peperangan tersebut(kerana pihak Inggeris amat takut dengan penguasaan kerajaan Uthmaniah pada masa tersebut).
  Bagaimana rasanya kalau kampung kita sendiri dijajahi oleh orang lain (walaupun orang itu turut mengakui Islam tetapi tidak menurut cara hidup Islam sepenuhnya)= waduh-waduh… adakah saudara (pengkritik wahabi) membiarkan sahaja ataupun anda lebih rakus dari Ibn Saud untuk mendapatkan kembali kampung anda.
  Apakah setiap kemungkaran yg dilakukan oleh keluarga Saud boleh digalaskan atas bahu ulama sahaja, sedangkan kuasa sepenuhnya berada di dalam tangan rajanya. Bagaimana pula tahap ulama sekarang menentang kemungkaran pemerintah yang ada. Adakah mereka terus mengangkat senjata?
  Memang seronok menilai pengorbanan diri orang lain….sambil kita berseronok di atas sofa empuk bersama keluarga.
  Apakah anda lebih warak dari hamba Allah yang bernama Muhammad Ibn Abdul Wahab?
  -beberapa petikan di ambil dari dari buku ‘Islam di Asia Barat Moden’ karangan Prof Madya Fadhlullah Jamil (Malaysia)dan yang lain nya penambahan dari diri saya sendiri.

 18. Kayaknya pemerhati wahabiyah tahu bahwa gerakan mereka lebih karena tekanan politik. Masing2 saling menjaga akan simbiosis mutualisme nya, kerajaan aman berkedok ulama, dan ulama tentram asal jangan omong politik, terserah sebisanya.. Syirik lah, bid’ah lah jenggot lah..

 19. di indonesia ini juga ada fatwa agama yang sarat kepentingan politik. mungkin yang itu ada hubungan dengan wahabi. Jadi heran ..

 20. Ass.wr.wb Saudara2ku se Iman
  marilah kita saling memahami dan menghargai satu sama lain shg terciptalah ukhuwah islamiyah yang dahsyat, tidak saling menghujat dan merasa diri/gol sendiri yg benar krn kebenaran yg mutlak adalah milik Alloh. Sudara2ku yg Seiman jika ingin membicarakan hal2 yg sifatnya membenarkan sesuatu ajaran hendaknya dilakukan/laksanakan hanya dikalangan sendiri atau yg tertarik dan mencoba mengetahui , tp untuk yang sifatnya umum dpat dilakukan di semua media / terbuka. berhentilah : saling mengkafirkan, menghujat,merasa benar sendiri/golongannya. scr umum sayapun sependapat dengan /pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab tp tetap menghormati para pengnut mashab2 yg lain bukankah semua ulama ( BERPEGANG TEGUH KPD ALQUR’AN DAN SUNAH ) adalah saudara kita ??? apakah kita mngetahui apakah ibadah/amalan kita yg benar dan diteri Alloh sedangkan yg lain tidak ? sy tidak mpy ilmu yg dalam tp ini hanya sebuah saran smg kita semua saling menyayangi dan mencintai sdr2 kita yang seiman walaupun beda ibadah/amalan2nya sesungguhnya Alloh sajalah yang mengetahui benar/tidak amalan/ibadah kita . akhir kata semoga Alloh merihoi kita semua amin ya robbal alamin.

  yg bodohr ,
  hilman y

 21. Ajakan bersatu umat islam mari kita kembali kepada kemurnian Quran Hadits dengan berjamaah untuk hidup bahagia dunia dan akherat sesuai tuntunan Rasululloh Muhammad SAW

 22. Rupanya Anda WAHABI mania ya?Heran aku sama orang WAHABI..?

 23. Anda rupanya WAHABI MANIA

 24. Anda rupanya WAHABI MANIA ya?Ngakunya islam yg paling benar,nyatanya minta bantuan sama orang KAFIR/USA.Islam apaan itu?Orang Islam kok mau berlindung di bawah KETIAK orang KAFIR/USA?………..DASAR WAHABI!!!!!!!

 25. uLAMA ULAMA WAHABI ITU HANYA PENJILAT RAJA.DAN JUGA HANYA JADI ANJING ANJING ORANG KAFIR AJA?LEBIH BERBAHAYA WAHABI DARI ORANG KAFIR ITU SENDIRI.

 26. WAHAI AHLUSSUNAH,HATI-HATI MEMBACA SITUS INI!!!!!!!!!!!!! SEBAB YANG PUNYA WAHABI MANIA?

 27. HE…HE…HE….ANE WAHABI MANIA OM NARTONO…

  ANE DUKUNG WAHABI….ANE MUSUHIN RAFIDHOH DAN ANE MUSUHIN PARTAI KOMUNIS BA’ATS….

  ANE DUKUNG SAUDI YANG TERANCAM SADDAM SAAT ITU…..SEANDAINYA NGGAK MINTA DUKUNGAN AMERIKA….TERUS SAUDI PERANG AMA IRAK…..BISA PULUHAN TAHUN PERANGNYE….NENEK ANE NGGAK BAKALAN KEBURU IBADEH HAJI….GARA-GARA SAUDI SIBUK AME PERANG…..

  WAHABI ANJING-ANJING KAFIR….? HE….HE…..YANG BENER AMERIKA ANJINGNYE SAUDI……POLITIK YANG EMANG LICIK SIH DILAKUKAN SAUDI DALAM PERTAHANIN KEKUASAANNYE……IRAK NGANCEM….SURUH AJE ANJINGNYE NYANG NGELAWAN…..NTAR KALO ORANG SYI’AH NGANCEM SURUH AJE ANJINGNYE NYANG NGELAWAN….ANJINGNYE SENDIRI MO NGEGIGIT….EMANG KUAT GITU.?…WONG IRAK AJE NGGAK ABIS-ABIS DIGIGITIN.

  KALO ADA NYANG BILANG NEGARA SAUDI BERDIRI DENGAN NGEREBUT DAULAH RASYIDAH DENGAN BERDARAH-DARAH…EMANG…..TERUS NYANG PERLU JADI PERTANYAAN APA BERDIRINYA DAULAH ABBASIYAH NGGAK BERDARAH-DARAH…? APA BERDIRINYA DAULAH UTSMANIYAH NGGAK BERDARAH-DARAH? APA BERDIRINYA NEGARA AFGANISTAN DIBAWAH TALIBAN NGGAK BERDARAH-DARAH?…..KALO EMANG BERDARAH-DARAH KEBENCIAN ENTE HARUSNYE SAME AME KE ABBASIYAH,UTSMANIYAH,TALIBAN DAN SAUDIYAH…..

  ATAU JANGAN2 KEBENCIAN ENTE HANYA GARA-GARA NGGAK MAU NINGGALIN BID’AH ENTE KALI…..?

  MAAFIN YE KOMENTARNYE NGASAL…

  • wah…seru neh debat antar umat, asal jangan cakar2an kaya kucing

  • Intinya wahabi tuh pemecah belah umat islam dengan dalih pemurnian islam..apalagi yg mau dimurniin??klo msh ada pemurnian islam toh ngapaen Rasulullah SAW diutus Allah SWT buat nyebarin agama islam??udh jelas Surah Al Maidah ayat 3..sok jdi pahlawan nh wahabi..sok pinter..sok alim..sok pling bner..sok pling kuat jalanin sunnah..pdhal benci bgt ma Rasulullah SAW..sok bgt klo surga pnya wahabi..
   sok bgt dah lo….!!!
   berantas wahabi di indonesia…..!!!!

   • aku mendukungmu……!!!!!!

   • Wahabi dimusuhi Syi’ah
    Sedang Syi’ah Jelas Zalimnya serta bohongnya
    Kawin Mut’ah/kawin kontrak jadi saksi pelanggaran syariat Islam

    Orang yang memusuhi Wahabi = Syi’ah (pelajari kebohongan dan kelicikan Syi’ah/ lihat Iran, Libanon,Shiria)

    Maka kembalilah Kepada Al Qur’an dan Al Hadits
    Syariat Islam dalam ahlak Ke Imanan Tauhid.

 28. Assalamualaikum wr. wb.
  Saya sependapat dengan tulisan Ustad Ahmad Sarwat Lc,.
  Kenapa sih koq komentarnya bernada kebencian? Lebih bodoh mana jika dibandingkan dengan manusia yang menyembah Allah Swt. tapi disamping menyembah Allah Swt. dia juga mempercayai kekuatan-kekuatan gaib seperti percaya kepada Nyi Loro Kidul, Percaya Kepada Mbah Penunggu Gunung, Percaya kepada Dewi Sri sebagai penguasa tanaman, percaya kepada gua-gua keramat, kuburan-kuburan keramat.
  Gerakan Wahabi adalah memberantas bentuk kesyirikan dan memurnikan ajaran TAUHID. Kenapa sebagian manusia begitu antipati, tendensius dan membenci gerakan Wahabi?
  Kalau wahabi identik dengan kekuasaan Saudi Arabia sebagia antek Amerika, apa bedanya dengan negara kita Indonesia. Bukankah negara kita juga antek Amerika? Berapa banyak komprador-komprador di negeri ini yang sudah masuk mainstream Amerika. Apalagi yang lebih ngedableg dan nyeleneh, berapa banyak yang mengaku cendikiawan muslim yang belajar di Amerika. Konon katanya mau belajar tentang agama Islam, tapi kenapa belajarnya di negara yang bukan Islam?

  Wahabi adalah gerakan pembaharuan keagamaan yakni memurnikan ajaran Tauhid dengan landasan Hukumnya adalah al Qur’an dan al Hadits. Setiap bentuk penyimpangan aqidah yang tidak berlandaskan al Qur’an dan al Hadits, maka harus diluruskan. Saya sangan mensuport gerakan dakwah Wahabi.

  Wassalam

  • Mantap brooo

  • Betul itu,anehnya di Indonesia ini yg katanya Muslim 90%,tetapi banyak paham2 ke-SYIRIK-an masih dipelihara alias dillestarikan dengan alasan persatuan umat dan “memajukan”PARIWISATA. Contohnya :upacara sedekah laut,mengarak pusaka Keraton,dll.

 29. @ mas SP Saprudin.
  “Kalau wahabi identik dengan kekuasaan Saudi Arabia sebagia antek Amerika, apa bedanya dengan negara kita Indonesia. Bukankah negara kita juga antek Amerika?”

  Loh koq jadi berkomparasi2 yang gak nyambung gitu sih. Komparasinya negara Indonesia pulak? Duh yang benar saja. Indonesia jangan dijadikan standar ‘benar’ nya dong. Logikanya gimana sih mas. 🙂

  Persoalannya di sini kan adalah mengapa wahabi yang identik kekuasaan Saudi Arabia menjadi antek amerika. Mestinya argumentasi anda menjelaskan hal itu, entah dari sisi benar/tidaknya atau mengapa saudi yang kita tahu identik dengan wahabi harus berurusan dengan amerika. Karena kita semua pasti setuju kalau amerika terang-terangan memusuhi Islam. Sangatlah wajar jika orang bertanya-tanya/protes kenapa harus ada amerika dibelakang gerakan wahabi.

  Kenali benar-benar yang kita pelajari dan hati-hati tergelincir oleh tradisi/ doktrinasi. Buka mata dan hati.

  Wassalam.

 30. @ Angon-angon

  “WAHABI ANJING-ANJING KAFIR….? HE….HE…..YANG BENER AMERIKA ANJINGNYE SAUDI……POLITIK YANG EMANG LICIK SIH DILAKUKAN SAUDI DALAM PERTAHANIN KEKUASAANNYE”

  Tolong diingat dalam Islam yang ada adalah sistem Kenabian bukan sistem Kerajaan (tradisi/kekuasaan). Dan Islam tidaklah mengajarkan cara yang “licik” apalagi hanya untuk sekedar mempertahankan sesuatu yang bernama “kekuasaan”. Apalagi konteks yang dimaksud adalah kekuasaan golongan/level tertentu yakni saudi, bukan konteks Islamnya.

  Terimakasih.
  🙂
  Wassalam

 31. Assalamu;alaikum.
  Perlu saya tekankan bahwa salafiyyun adalah pengikut para ulama salaf bukannya pengikut penguasa Kerajaan Arab Saudi, meskipun kebetulan saja ulama salafiyyun banyak yg tinggal d Kerajaan Arab Saudi.

 32. Keluarga Saud dan Wahhab yang kini menguasai otoritas politik dan agama di Arab Saudi sesungguhnya bukanlah keluarga yang dikenal saleh, kalau tidak dapat disebut kurang bermoral. Stephen Sulaiman Schwartz, dalam The Two Faces of Islam: The House of Sa’ud from Tradition to Terror, menyebut keluarga al-Saud sangat gemar menghambur-hamburkan kekayaan Saudi untuk keperluan judi dan main perempuan. Dengan kelakuan semacam itu, jumlah pangeran Saudi saat ini ditaksir mencapai 4.000 orang. Artinya, seorang raja yang memiliki ratusan istri dan selir bukanlah dongeng belaka di Arab Saudi. Sungguh sebuah KERAJAAN PENGANUT WAHABI YANG TIDAK BERMORAL,……

  Schwartz menyebut dukungan terhadap Wahhabisme yang dilakukan penguasa Saudi adalah bentuk pengelabuan atas praktik tak bermoral yang mereka lakukan.

  SESUNGGUHNYA YANG SUKA BERLAKU BID’AH ITU ADALAH SI WAHABI, WAHABI PENUH DENGAN PERBUATAN BID’AH DAN KOTOR,………..

  Dalam Hadis riwayat al-Bukhari, Muslim, dan lain-lain, Nabi r bersabda, “Di Najd, akan muncul generasi pengikut Setan”. Menurut para ulama dunia, maksud generasi pengikut Setan dalam Hadis ini adalah kaum Wahabi.

  WASPADALAH !!!! WASPADALAH !!!!!

  • That’s right…
   This is really…..

   • setujuuuuuuu…………

 33. Assalamu’alaikum…atas…maksudnya apa???apakah pendapat di atas mewakili apa yang disebut antum sebagai wahabi??terus dalil mana yang i\dimaksud?

 34. sudahlah..
  perpecahan adalah haram.. persatuan adalah wajib.. tinggalkan yang haram.. laksanakan yang wajib..

 35. Assalamualaikum….
  Sahabat islam sekalian..

  Bolehkah saya tau siapakh sebenarnya wahabi ini???
  Dan sape yang memulakn perkataan ‘wahabi’ kepada mereka2 yang tegas dalam membanteras bid’ah ini….?

  Seperti mane yang kite sume maklum,Wahabi ini sebenarnya disandrkan kepada Muhammad b. Abdul Wahhab…Dan sekiranya kite perhatikn,Wahhabi ini disandarkan kepada nama bape kepada Muhammad…Adalah diharamkan keatas setiap muslim,mengutuk bapa sedaranya yang lain.(mafhum hadis nabi). Tambahan lagi untuk tujuan mengutuk….Na’uzubillah..NAMA BELIAU BUKAN WAHHAB, TAPI MUHAMMAD!!!!

  Wahabi ini sebenarnya satu ungkapan oleh orang yng membenci islam untuk menjauhkan umat islam kearah sunnah nabi muhammad sallallahu ‘alaihi wasallam….Wahhabi adalah mereka yng mengikut ajaran salafi(orng yang terdahulu….).
  Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam bersabda “Sebaik2 manusia adalah kurunku(sahabat), kemudian yang selepas mereka(tabi’in), kemudian yang selepas mereka(tabi’ tabi’in)”….Golongan salaf memperjuangkan aqidah sohihah dan sunnah nabi serta menolak setiap bid’ah berlandaskan kepada Al-Quran n As-Suunah.Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam telah bersabda:”Telah aku tinggalkn kepada kamu semua dua perkara yang mane kamu tidak akan sesat selama-lamanya: KITAB ALLAH dan SUNNAH NABI sallallahu ‘alaihi wasallam.

  Disini saya detailkn ckit fahaman salafi ini:

  Jika kita perhatikan,hanya DUA shaja sumber penerimaan ilmu.Nabi tidk mengatakan yang ketiga ikut mazhab….Disini ingin saya tegaskan kita tidak boleh taasub kepada satu mazhab sahaja.Kite perlu ikt sesuatu mazhab sekiranya disertakan sekali dalil….Mane ade dalil kita ambil ,yang tidak ada kita tolak….Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:Sesiapa yang melakukan amalan yang bukan darpda apa yang kami perintahkan, maka ianya tertolak……Dalam surah Al-Mulk, ayat 2, Allah menyebut:…….Sebaik2 amaln, dan bukannya sebanyak2 amaln….Tidak guna banyak amaln, tapi tidak ikut ape yng disyariatkan…..

  Saya bertanya kepada pencinta kebenaran: Adakah doa beramai2 selepas solat disyariatkn Rasulullah??? Dan mane anda tau wahabi(salafi) tidak membaca doa selesai solat….?

  Jawapan: Nabi hanya berdoa bersama sahabt dalam masa tertentu sahaja untuk mengajar para sahabat….kerana baginda adalah NABI…Sabda baginda yang mafhumnya, waktu yang paling mustajab doa adalah ketika SUJUD…Sekiranya orang awm bertanya kepada anda antara perbuatan dan perkataan nabi, yng mana pling diutamakn?

  Saya jawab “perkataan”….Bukan semua perbuatan nabi adalah untuk umatnya, tetapi setiap perkataan nabi itulah untuk umatnya….Kerana ssetengah prbuatan adalah khusus untuk nabi sahaja.

  Berkenaan mazhab plak, adakah anda akn katakn orang yng x berqunut itu wahabi? orang yang mengerak2kn jarinya ketika tahiyyat itu wahabi? Mknenya anda tuduh nabi itu wahabi!!!

  Anda niat Usolli…., ketika memulakn solat. Adakah ini yng diajarkan nabi dan apakah hadisnya??? Hadis riwayat omar: sesungguhnya, setiap amalan itu dimulakn dengan niat…..Hadis ini sohih…Saya betanya kepada anda kenapa tidak niat usolli…. ketika hendak tido, makan atau perkara2 len?

  Sebenarnya semua ini sudah jelas. Cuma mereka yang angkuh sahaja tidak dapat menerima kenyataan ini, terutama musuh2 islam……Wallahu ‘alam.

  Semoga kita semua diberi taufiq dan hidayah oleh-NYA.Yang bek itu dtng dari Allah, dan yang salah itu dtg dari diri saya sendiri…”Setiap bani adam melakukan kesalahan, dan sebaik2 kesalahan adalah mereka yang bertaubat”-Al-Hadis-

  -Hanya Allah sahaja yang dapat memberi hidayah kepada sesiapa yang dikehendakinya ……

  • Belajar dulu deh sampe pinter, jgn dibolak balik tuh hadits nnti kualat…

   • awas kualat…………

 36. Wahabi adalah kelompok islam tertolol/munafik, lihatlah mereka bersegera mendekati amerika yg kristen karena takut kena bencana, mereka mencari kekuatan disisi musuh islam & mereka mengangkat penolong2 merka yang jelas2 musuh islam padahal dah jelas2 quran melarang ,,klu mereka memang bnar gak mungkin brtman dgn msuh allah dan meninggalkan saudaranya..lihat saja mereka mengizinkan tanah haram dipake amerika untuk nyerang iraq, wahai wahabi sebelum ente bnrin orang bnerin dulu diri ente sndiri yg bnyk bidhanya ..sadarilah kedunguanmu coii..

 37. saya kesal dengan pelbagai tuduhan lagi fitnah yang dilemparkan kepada sheikh muhammad bin abdul wahab. tengok, antara komen dalam laman web ini juga, terdapat fitnah yang timbul. sesungguhnya hanya puak syiah dan ahbash yang mempelopori fitnah tersebut. setelah saya meneliti dengan deduction saya, saya dapati memang apa yang diperjuangkan oleh dr. (maza) adalah seiring dengan apa yang saya sudah kaji walaupun sebelum saya mengetahui hujah-hujah meliau. contohnya dalam soal bid’ah hasanah, saya dengan sendirinya sudah menguasai hujah-hujah dengan hanya meneliti hadith-hadith sohih, hasan serta mutawattir. walaupun saya sendiri tidak berani mengatakan yang saya adalah wahabi, tetapi saya yakin apa yang diperjuangkan mereka tidak bertentangan dengan syariat. saya juga terkejut dengan tuduhan yang mengatakan bahawa orang wahabi mengakui agama yahudi dan nasrani sebelum dan sesudahnya… walhal nabi musa,harun,isa, sulaiman,, mereka juga kaum bani israil( sekarang digelar bangsa yahudi). hal ini membuktikan bahawa fitnah mereka itu( semoga allah memasukkan mereka ke neraka jahannam) adalah sangat yang teramat tidak berasas………………

 38. Semoga Allah menunjuki kalian jalan yang hak, dan semoga Allah memberikan ganjaran kepada kalian pencela dakwah sunnah yang mulia ini dengan ganjaran yang setimpal atas lisan kalian yang tidak memiliki izzah.

 39. yang penting bukan masalah, wahabi atau bukan , tapi rajin enggak dia ibadah nya…..

 40. kalo alloh swt, tujuan nya ngapain harus diributin, nabi aja fleksibel kalo nanggapin masalah umatnya, lah kita yang ilmu nya baru sedikit udah memfonis orang lain salah, APA KATA DUNIA…

 41. UDAHLAH………… SEMUA ORANG TAHU SIAPA WAHABI ITU. MEMBENARKAN PEMERINTAHNYA BEKERJASAMA DENGAN ORANG KAFIR DAN BERBICARA AGAMA SEBISANYA, BIDAH LAH, SESATLAH, KAFIRLAH DSBG. BIAR TERLIHAT MILITAN GETOH… TAPI TETAP AJA, FAKTA YA FAKTA. AHLUL AHWA YA AHLUL AHWA. AMPE BOTAK JUGA DEBATNYA, TETAP AJA WAHABI ITU KURUNNYA SETAN!!!!!! HIIIIIIIIIII

 42. wkwkwkwkwkwkwkw

  Kalian mencela wahhabi/salafy/ahla sunnah karena wahhabi/salafy/ahla sunnah “memvonis sesat” (menurut kalian).

  Lantas apa yang sekarang telah kalian perbuat?? Kalian malah memvonis!

  Jadi kalo wahhabi ga boleh memvonis sesat, yang boleh cuma kalian?

  Jadi apakah cemeti itu hanya milik laila sedangkan yang lain tak boleh memegangnya?

  Bagai rampok teriak maling, sudah sepantasnya rampok itu disumpal.

  Berkacalah…….

 43. assalamualaikum..

  pada pendapat ana, wahabi tidak salah dan mazhab jugak tidak salah.
  ana dibesarkan dengan fahaman mazhab syafie. family dan juga msyarakat sekeliling juga mengamalkan mazhab syafie dan juga adat2 ( bidaah2 yang baek cth : berzanji, bertarannum etc) dan kebaykan daripada mereka tidak menerima fahaman wahabi.

  pada ana fahaman salafi ini lebih jelas n directly to sunnah.
  jika kita lihat pada mazhab – mazhab terdapat pertambahan – pertambhan tertentu dan ianya kadang kala ada perbezaan dengan mazhab – mazhab yang lain.
  berbeza dengan fahaman salafi yang betul2 mengikut sunnah tanpa ada pertambahan.
  tetapi ada dakwaan bahawa ahlul wahabi ini menggunakan hadis yang dhoif? adakah ianya benar?

  seriously sekarang ana mula berminat mengenali dan mendalami fahaman salafi ini. cuma ana masih confuse abot setence things yang tidak praktikal dengan peredaran zaman.

 44. Assalamualaikum.
  Mendingan liat sejarah berdirinya Saudi Arabia disitu dilihat pembagian kekuasaan antara Muhammad bin Abdul Wahab dengan Ibnu Suud, Semua tentang kekuasaan/ Dunia jadi jangan benar sendiri coba lebih banyak membaca lagi ya

  Sukron

 45. Bismillah,

  Apabila orang yang mengikuti sunnah dikatakan wahabiy, mka saya adalah wahabiy!!
  Apabila orang yang mengikuti sunnah disebut syi’i, maka saya seorang syi’i!!
  Apabila orang yang mengikuti sunnah disebut Asy’ari, maka saya seorang Asy’ari!!

 46. Apabila dakwah itu berseru pada kebenaran tauhid dan mengajak pada sunnah Nabi Muhammad SAW, spt yg diajarkan Muhammad bin Abdul Wahhab, maka…yg haq dan yg benar akan saya ikuti, saya tidak peduli dicap wahhabi…
  Saksikanlah kalau saya ini Wahhabi!!! Silahkan yg anti wahhabi, kata2i saya…

  Saya akan mendoakan anda semua yg menjelek2an wahhabi, mudah2an ALLAH SWT menunjukkan saya dan anda suatu jalan kebenaran yg lurus…dan mengampuni dosa2 kita semua.

  AMIN

 47. Semoga kita diberi petunjuk oleh Allah….

  Seandainya pembela sunnah RasulMu itu harus dikatakan Wahhabi….
  Seandainya pembela Tauhid itu harus menyandang cap Wahhabi…..
  Seandainya pemerang Syirik dan Bid’ah itu mesti mengalungi gelar Wahhabi…

  Sungguh saksikanlah Langit dan Bumi beserta isinya, “SAYA ADALAH WAHHABI”,
  Wahhab adalah AsmaMu yaa Allah yang berarti MAHA PEMBERI, maka menyandang Nama Wahhabi = Pembela/penganut Al Wahhab adalah nama yang sangat mulia.

  Maksud diri ingin melempar duri, tak disangka malah melempar durian, duhai alangkah lezatnya.

 48. Assalamu alaikum,
  Wahai antum semua. hendaklah kita semua istighfar.
  Ingatlah bahwa Nabi kita Muhammad SAW tidak mengajarkan kita untuk menghujat tetapi beliau mengajarkan kita untuk mengedapankan al quran dan assunnah.
  Dalinya sebagai berikut :

  Allah Ta’ala berfirman :
  “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan rasul-Nya dan Ulil Amri di antara kamu, kemudian jika kamu berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada Allah (Al Qurán dan Rasul (sunnahnya). Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik bagimu.“(QS An Nisaa’: 59)

  Sy pribadi mengenal syaikh Ibn Abd Wahhab dan manhaj as salaf, dari buku-buku, kitab-kitab juga penjelasan dan ajaran dari para asatidz. Dan menurut hemat sy beliau rahimahullah lebih dekat kepada kebenaran karena beliau berpegang pada dalil-dalil dari al qur-an dan al hadits yg shahih berikut pendapat-pendapat yg menguatkan dari para ulama-ulama salaf.

  Contoh yg paling mudah :

  Katanya wahabi itu benci waliyullah dan merubuhkan kubah-kubah orang-orang shalih- waliyullah, padahal yg dibenci itu adalah penyembahan kepada makam/kuburan bukan kepada ahli kuburnya. Dalilnya adalah berikut :

  HR Imam Malik – Al Muwaththa’:
  Ya Allah, Janganlah Engkau menjadikan kuburanku sebagai berhala yg disembah. Allah sangat murka kepada orang-orang yg menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah.

  HR Imam Bukhari Muslim :
  ..mereka itu (orang2 kafir) pada bila ada orang yg shalih atau seorang hamba yg shalih meninggal, mereka bangun di atas kuburannya sebuah tempat ibadah dan membuat didalamnya itu rupaka-rupaka, Mereka itulah sejelek-jeleknya mahluk di hadapan Allah.

  HR Imam Bukhari Muslim :
  Semoga laknat Alla atas Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan Nabi-Nabi mereka sebagai ibadah..

  Allah Ta’ala berfirman :
  Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah[639] dan (juga mereka mempertuhankan) Al Masih putera Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
  (QS At Taubah 9 :31)

  Ingatlah, hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih (dari syirik). Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata): “Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat- dekatnya”. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. (Surat Az Zumar 39 : 3)

  Dari sebagian dalil di atas jelas bahwa bertawassul kepada orang-orang shalih yg sudah meninggal atau bertabaruk kepada kuburannya juga membangun kubah-kubah pada kuburan-kuburan di larang keras oleh Allh dan Rasul Nya.

  Dengan demikian saya secara yakin bahwa dakwahnya Syaikh Ibn Abd.Wahhab itu adalah benar dan mengikuti dakwahnya Rasulullah SAW, karena demikianlah pada hakikatnya tujuan dakwahnya para Rasul yaitu bertauhid kepada Allah.

  Allah Ta’ala berfirman :
  Hanya Engkaulah yang kami sembah[6], dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan[7]. [6] Na’budu diambil dari kata ‘ibaadat: kepatuhan dan ketundukkan yang ditimbulkan oleh perasaan terhadap kebesaran Allah, sebagai Tuhan yang disembah, karena berkeyakinan bahwa Allah mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadapnya. [7] Nasta’iin (minta pertolongan), terambil dari kata isti’aanah: mengharapkan bantuan untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan yang tidak sanggup dikerjakan dengan tenaga sendiri. (Surat Al Fathihah 1 : 5)

  Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi (Red: Kursi dalam ayat ini oleh sebagian mufassirin diartikan dengan ilmu Allah dan ada pula yang mengartikan dengan kekuasaan-Nya) .Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. 256. Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Surat Al Baqoroh : 255-256)

  Katakanlah: “Sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama. 12. Dan aku diperintahkan supaya menjadi orang yang pertama-tama berserah diri”.13. Katakanlah: “Sesungguhnya aku takut akan siksaan hari yang besar jika aku durhaka kepada Tuhanku”. 14. Katakanlah: “Hanya Allah saja Yang aku sembah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agamaku”. 15. Maka sembahlah olehmu (hai orang-orang musyrik) apa yang kamu kehendaki selain Dia[1309]. Katakanlah: “Sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat”. Ingatlah yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. (Surat Az Zumar 39 : 11-15)

  Jadi saya mohon kepada anda yg mengucapkan Syaikh itu anjing, orang bodohlah atau apalah, istighfar ya akhi. Kita dilarang oleh baginda Rasul u melaknat manusia, tp diperintah untuk saling mengasihi dan saling mengingatkan akan haknya Allah dan Rasul Nya dengan baik dan lemah lembut. Apalagi Syaikh tersebut sudah wafat, kita juga dilarang u membicarakan keburukan orang-orang yg sudah wafat.
  Kalau memang ada yg kurang sefaham dgn beliau – Syaikh Ibn Abd Wahhab, coba anda baca dulu buku-bukunya dengan teliti, ditelaah baik-baik. Jika ada yg salah mohon diperbaiki, jika ada yg kurang pas mohon dilengkapi.
  Dan jika pendapat anda dan gol.anda yg mengaku benci dengan beliau atau Wahhabi mohon kemukakan dengan dalil-dalil yg shahih dan adil berdasarkan pendapat para ulama yg shalih seperti Imam Syafii, Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam-imam lain yg mengikuti mereka.
  Demikian dari saya, afwan jika ada kesalahan atau yg kurang berkenan,
  Salam dari saya,

  Abdullah

 49. Bismillah,

  Salam,
  Saya tidak layak untuk memberi pendapat tentang wahabi. Cuma, saya harap agar mereka benar-benar berdiri di jalan yang lurus dan diredhai Allah S.W.T. Amiin.

  Wallahua`lam.

 50. MAAF SAYA SEORANG MUALAF,SAYA CUMA MW KASIH TAHU BAHWA PENYEMBAH MANUSIA AKAN MENGADU DOMBA QT,JD JIKA DA YG KOMEN NYA BERSIFAT ADU DOMBA JAGN DILADENI,,,

 51. semoga muslim di indonesia yg menghina wahabi di beri hidayah oleh ALLAH SWT. kalau tidak mengerti jangan komen, baca dulu sejarah. memang disini masih banyak yg senang meminta kepada kuburan, kuburan sunan ampel ful ahli syirik, kuburan gus dur tanahnya diambil buat azimat jadi mereka masih bodoh tentang islam, belum siap dan tdk akan pernah siap dgn ajaran islam yg benar, bagi penghina wahabi jangan berhaji ke mekah, ke ampel aja. sebab di mekah hanya menjalankan ajaran islam yg benar sesuai AL-QUR’AN dan ASSUNNAH.

 52. Aslmm.. wahai para umat muslim janganlah kamu berbicara tentang sesuatu jika kamu tidak berilmu tentangnya.. janganlah sekali kali mencaci seorang muslim yang meluruskan tauhid dri sekian banyak kesesatan sebelum engkau tahu apa yang dibawa dan diajarkannya. Jika engkau salah dalam menuduh berarti engkau telah mencela agamamu Sungguh segala sesuatu itu butuh ilmu, bicara butuh ilmu, mengkritik butuh ilmu, menuduh butuh ilmu, menjelaskan butuh ilmu, mengajar butuh ilmu apalagi dalam beragama butuh ilmu.. jganlah hanya prasangka belaka, jgan hanya karena tidak sesuai dengan norma hidup kita, karna agama itu bukan ciptaan manusia tapi risalah yang dirunkan oleh Rabb mu kepada utusannya rasulullah yang telah dipilihnya, maka belajarlah. belajarlah agar engkau tau dan berilmu tentangnya sehingga tidak tersesat dalam bertindak.. walllhualam

 53. Asslmkm…
  Bukti sejarah sdh jelas, Wahabi=Zionis mreka brtopengkan Salafi, antek Amrika & Israel. Krn sdh bnyak kelakuan mreka yg mlebihi batas trhdap umat Islam. Sampe2 ulama besar Islam ja dibunuhnya, Laknatullah…
  Ingat Tuhan qta Esa, Allah SWT
  Nabi qta, Muhammad SAW
  Pedoman qta, Al Qur’an/Al Hadits/Ijma’ Ulama
  Kerihoan ats keempat Shohabat nabi, Ali/Umar/Abu Bakar/Usman

  “Tdk smpai suatu do’a jikalau kalian tdk brshalawat kepada Rasulullah SAW krn adanya hijab, dan hny bs d buka oleh shalawat…”
  “Sesungguhnya Allah SWT dan para malaikat2-Nya bershalawat kepada Nabi”
  Sluruh jagad raya & isinya ini diciptakan Allah SWT dri Nur Muhammad…

  Wallahu’alambishawab…

 54. Allahuakbar….

 55. coba d jelaskan tentg iman,islam dan ihsan?syukron
  trz mengenahi hadistx nabi yg intix:bsk d tmpt ini(najd)akn tmbul tanduk syaithon/kerusakan,yg mn mrk org2 yg hafal alquran,tp alquran tdk smpai k hatix,cuma berhenti d tenggorokanx,ciri2 mrk gundul n berjenggot?jlaskn

  • afwan,low asma2 allah emang mulya,sperti:al wahhab,arrohman,arrohim,dll,tp apkh org yg memakai asma yg mulya orangx past mulya/baik/wira’i?jwabx blm tentu,krn bnyak jg yg memakai asma2 trsbt,tp kelakuanx bejat,semisal teroris,maling rampok dll,nama2 mrk mulya loh,tp orgx tdk!apkh qt gk malu memakai asma allah hanya sbagai kedok belaka?

  • Atas dasar Apa anda mengatakan tanduk setan itu adalah Abdul Wahhab?

   Dikatakan hadits tersebut tidak dikatakan Abdul Wahhab, lalu apakah Abdul Wahhab cocok dengan hadits tersebut?

   Apakah Najd yang dimaksud adalah Hijaz? cek lagi deh syarah para Ulama.

   Semoga Antum mendapat pencerahan dan hidayah.

 56. hehhe, tuh lihat aja konten artikelnya.. sesat dan menyesatkan… wahabi nyembah batu…dan minta pada batu, ups…. kok pake dalil segala… haiit…. ikut2an nyembah batu ya? ato ikut2an kyk kambing.. saingan gtu jenggotnya.. hhahhahaha

 57. Wahabi paleh!

 58. ustad2 dan guru2 sya yg terhormat.. Tak tahukah bahwa kebenaran semua hal itu hanyalah dari Allah.. Kita saudara.. Entah wahabi.. Ahlusunnah.. , aslkan rkun iman,islamnya benar, sholat, mentuhidkan allah, nabi muhammad nabi dan rosul terkhrnya..alquran dan hadist sbgai dasrn, Itu sudah ckup.. Tak perlu anda yg terhormat ini repot2 menuduh.. Antum semua itu.. Juga tak hidp d jaman syekh alwahhab .. Koq ngotot sprti yg pling tahu kondisi yg berltrblkng whbi dn inggris lah,, yg itulah,, ndak malu sama muridnya?

  Yg bersatu gitu lho tad.. Perbedaan pmikirn wajar..

  Saya ini pemuda.. Dan tmn2 sy mnjadi bnyk yg bgung ajarn islam, krna setiap kli dgr khutbah,, penyulutan emosi yg hati2 trhdp ajrn wahabi lah.. Yg whbi teroris lah.. Allhuakbar… Antum yg dmkian,, laksana tuhan saja..

 59. saya masih skolah ustad2.. Msh kls 3 sma.. Dn pmhman agama sy sngt2 jauuuh dr njenengan2..

  Jika sy slh,, mhon dibimbing.. Jika antum mnghujat sy,, berarti antum tidak meniru sedikitpun sunnah nabi muhammad yg tidak prnah mngejek,, merasa lbh pintar,, lebih hebat ilmunya,, lebih luas pengiktnya,,

  jaman skrng,, pemuda pemudi sprti sy,, sngt rentan trhdp pemikirn dan idiologi hedonis, materialis, feminisme, tlong,, bersatu,, serulah .. Ajak.. Kami,, generasi pnrus untk bljr.. Bljr nilai2 islm..

 60. hati2 ya ustad2.. Bg ustad penyulut perpecahan… Antum ngomong antum pembela ajaran Allah.. Agama Allah,, tp antum malah menyulutkan kebencian kpda ajaran Allah..

  Dibayar berapa seh ustad2 ini.. Koq selalu ngotot2an..? Pengen menang sendiri? Pgen bnyk pgkutnya?biar jam terbang tinggi gtu?biar pghasilan tingg?

  Ingat ustad.. Berhati hatilah dgn ucapan antum yg terhormat..

  Tak ingtkah antum akan hadist yg mnyebutkan akan ada ulama dr glongan ku kata roslulloh diakhr zaman yang menyeru kepada jurang neraka..

  Antum2, ustad2, yg ngomongnya nyolot2, itu kpgn belajar apa kpgn debat sih? lek debat sana di hutan.. Bukanya islam melrng dbat,. Yg ada hanyalah diskusi, pkiran jernih, serta mnghentikan pembcraan bila pkiran mulai emosi.. Mana? Mana bukti cintamu kpda ajaran ini..?senang bila umat lain tertawa jika sesama muslim otot2an?.. Allah…

 61. Terlihat jelas dan akurasi artikel masih belum bisa di katakan mendekati ilmiah ALIAS masih bias. Tidak semua yg di anggap benar oleh manusia itu benar adanya dan tidak semua yg di anggap salah itu memang salah adanya..karna lain kelompok lain pula ilmu dan pemahanya walau semua merujuk pada Alqur’an dan hadist sokheh..

 62. yg berkata dan menghina dengan bahasa hewan sebenarnya (psikopat) dan yg menulis artikel ini
  wali syetan

 63. wahabi adalah sebuah faham, aku muslim tapi bukan wahabi sehingga aku bisa berkomentar: “membrantas kesirikan adalah benar, menghidupkan sunah Rasul juga benar, membunuh sesama muslim karena lawan politik adalah salah, mengangkat pemimpin bukan orang beriman adalah salah.
  masalahnya bagaimana jika muslim yang satu wilayah adalah lawan politik yang tidak bisa berdamai, terus ada diluar muslim menawarkan bantuan untuk memenangkan politiknya ?
  yang terpenting sesama muslim jaga persatuan, jangan dibesar-besarkan perbedaan yang memang akan selalu ada sampai kapan pun !

 64. lalu apa yang membuat golongan wahabi ingin menghancurkan makam rosululloh saw ? bukankah faham wahabi adalah campur tangan dari yahudi, dan golongan yang amat jelas yakni golongan ahlu sunnah wal jama’ah. wallohu’alam.

 65. orang yang tidak ber’ilmu akan mengatakan sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW sesat
  jadi bagiamana kebenaranya? apakah anda tau mana yang benar dan mana yang salah? ……
  atau andakah yang benar, dan mereka yang salah??
  anda-anda semua jangan egois karna nafsu yang anda keluarkan untuk berdebat dengan umat yang satu ini, yaitu islam yang damai ??

  berfikirlah

 66. assalamu alakum,jadilah orang yg cerdas dlm mencari kebenaran dan jangan hanya pintar mengemetari sesuatu yg kita sendiri tdk mengetahui mana yg benar dan mana yg salah.yaitu jangan hanya ikutan2an orang.sipulan mencela seseorg kita ikut mencelanya kita sendiri tdk mengenalnya orgnya lewat kitab karangannya atau apa sebenarnya yg diajarkannya dan apa yg dia basmi.dan apa pegangan syekh muhammad abdul wahhab.sy sebagai org awwam yg belum hafal alqur,an dan hadits rasul saw.disaudi yg menjadi yg menjadi dasar negaranya adalah alqur,an dan sunnah rasul saw. dan bukan itulah yg menjadi kesepakatan syekh muhammad abul wahhab dan raja abdul aziz pd waktu itu.dan bukan seperti pitnah2 yg disebarkan oleh musuh2 islam.yg mana saya sayangkan mereka ini mengaku sebagai pengikut rasul saw.tapi hasad atau rasa dengki mereka dgn kerajaan saudi membuat mati hati merek jadi buta.ingatlah saudara saudariku muslimin dan muslimat sifat dengki itu bagaikan api membakar kayu tdk ada sedikit pun yg tersisa. demikan pula dgn amal ibadah kita akan habis berpindah keorg yg kita tuduh dgn segala tuduhan yg sebenarnya tdk ada pd org tersbt.dan kta harus bertaqwa kepada allah swt dalam menjalani sisa hidup kita didunia ini,spy allah swt takdrkan meniggal dlm keadaan husnul khatimahdan bukan dlam keadaan su,ul khatimah.dalam mentahidkan atau mengesakan allah swt laa ilaaha illallah muhammad rasulullah.siap mengucapkan ini ikhlas karena allah swt nniscaya masuk surga.dng izin allah swt.amiiin ya rabbal alamiiin.

  • semoga mereka memahami bahwa perpecahan diantara kita hanya akan membuat kita jadi lemah bagiku asal shadatnya sama,shalatnya, qiblatnya sama dan berakhlak sesuai apa yg diajarkan Allah dan RasulNya,mereka itu saudara,marilah Saudaraku kita berpegang pada petunjuk Nya.

 67. sy pernah lihat di youtube, wahabi dituduh didanai oleh yahudi. wahabi hanya menjawab no rekening berapa dan bank apa? tak bisa menjawab yg menuduh… berarti mudah sekali terpengaruhi isu-isu yang tak ada bukti. padahal yg menuduh adalah ustad atau kyai. seandainya pun benar dibiayai yahudi !!! janganlah melontarkan tuduhan jika kita tidak punya bukti.


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s